Club-informatie:

Hallo, (nieuw) lid van Sportclub "Roswinkel"                 

Bij deze wil ik jou namens het bestuur van harte welkom heten bij onze Sportclub "Roswinkel. Het verheugd ons bijzonder, dat je lid bent geworden en wij hopen dat je het bij ons naar je zin zult hebben. Wij zijn maar een kleine club, maar wel een hele gezellige club met een actief bestuur en vele vrijwilligers die allerlei dingen voor de club doen. Bovendien hebben we meerdere trainers en jeugdleiders die er voor zullen zorgen, dat jij je bij ons goed thuis zult voelen. Een club kan alleen een leuke goede club zijn, als iedereen zich binnen deze club aan bepaalde regels houdt en wij verwachten van jou dan ook, dat jij je aan de verderop in dit bulletin gestelde regels zult houden. Zoals gezegd, wordt onze club geheel gerund door vrijwilligers en deze mensen doen allemaal hun best om alles zo goed en plezierig mogelijk te laten verlopen. Wanneer jij of je ouders echter bepaalde op- of aanmerkingen over het functioneren van onze club hebben, hou het dan niet voor je, maar kom er mee naar jouw leider of een  bestuurslid, zodat de club er zijn voordeel mee kan doen.  Wanneer jij of jouw ouders of verzorgers bepaalde vrijwilligers-aktiviteiten voor onze club willen doen, zal dit door ons bijzonder gewaardeerd worden. Wij wensen je heel veel plezier bij Sportclub "Roswinkel?.       

Willem Neef,  voorzitter  Sportclub "Roswinkel".    
                                                                                                                                                   Regels voor spelers  ( Jong en Oud.) : 

Een ieder vindt het vervelend, steeds te worden herinnerd aan regels. Doch ook binnen het voetbal heb je te maken met meerdere mensen. Om alles in goede banen te leiden hebben we voor spelers een aantal regels opgesteld.     

*    Zorg dat je sporttas op tijd in orde is, zodat je niets vergeten bent, op 't moment dat je moet spelen.       

*    Probeer minimaal 1 uur voor aanvang v.e. training of wedstrijd te eten, lukt dat niet,eet dan makkelijk verteerbaar voedsel en niet te veel.

*    Bij verhindering voor een training geef je dit vroegtijdig door aan je trainer, bij wedstrijden aan je leider.      

*    Zorg ervoor,dat je bij trainingen of wedstrijden tijdig bij het sportveld bent, zodat je op tijd op 't veld staat en op de juiste wijze gekleed bent.        

*    Draag geen sieraden/horloge bij trainingen/wedstrijden.

*    Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.     

*    Roken in kleedkamer(s) en kantine is niet toegestaan.       

*    Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer;  Geef deze af aan leider/trainer.         

*    Ga niet aan doelen hangen tijdens training en wedstrijden;  Dit is levensgevaarlijk.

*    Na de training is het verplicht douchen; Neem altijd zeep of shampoo mee en zorg voor badslippers.      

*    Ga na de training, wanneer 't donker is, nooit alleen naar huis, maar met z'n tween of meer: Is 't altijd veiliger.     

*    Zorg ervoor, wanneer je met je (brom-)fiets bent, dat je verlichting in orde is.

*    Maak de kleedkamer na gebruik weer schoon; Veeg het afval niet in het afvoerputje !        

*    Denk erom,dat je kleding en schoeisel is aangepast aan de weersomstandigheden; Draag tijdens de training geen kleding, die je daarna weer moet dragen.

 
Even uw aandacht:  
 
Onze club is financieel gezien niet rijk, we moeten dan ook goed omgaan met onze accommodatie en de beschikbare materialen ! Onze vereniging is wél rijk in het hebben van: Een prachtige accommodatie; Een bezetting van teams, in vrijwel alle leeftijdsgroepen; Een groep vrijwilligers, die aktief zijn in b.v.  het:
 
* besturen van de club
 
* trainen / begeleiden van de teams
 
* vervullen van kantinediensten
 
* binnenhalen van sponsorgelden 
 
* binnenhalen van reklameborden / wedstr.ballen
 
* organiseren van aktiviteiten buiten het voetbal
 
* binnenhalen / verzamelen van oud papier
 
* verzorgen / onderhouden accommodatie
 
* schoonmaken 
 
Al deze mensen doen dit voor hun plezier, of uit liefde voor hun club. Zij willen dit plezier graag behouden; dit kunnen we bereiken door elkaar te respecteren en waar nodig, elkaar te helpen.
 
AFVAL,  GOOI  HET  IN  DE  AFVALEMMER(S) !!   Deze staan rondom ons hoofdveld.
Zet de fietsen in de fietsenstalling vóór de kantine en niet op het voetbalveld, cq. trainingsveld.  
 
TIPS VOOR OUDERS:
De KNVB staat geen deelname toe van 5-jarigen aan de competitie. Wel kan het lid, vanaf 5 jaar deelnemen aan de Kabouter-competitie. Hiervoor moet men dan wel ingeschreven staan als lid van de club.
Zorgt u ervoor, dat uw kind minimaal 10 minuten voor aanvang v.d. training op het veld staat; (JO-07 t/m JO-17)
Van de overige leden wordt deze discipline vanzelfsprekend verwacht.
De begeleiding van onze (jeugd-)teams proberen met een goede en positieve coaching de spelers zo goed mogelijk te laten voetballen, zo niet beter te laten voetballen.
Veelal willen ook de ouders hun steentje bijdragen, door hun eigen zoon of dochter te coachen. Bedenk evenwel voor u hieraan begint, dat teveel aanwijzingen verwarrend werken voor iedere speler, vooral als de aanwijzingen ook nog eens verschillend zijn ! Laat de coaching over aan de leiders !. Aanmoedigen mag altijd !!!!!!! 
Van een ieder die mee rijdt voor vervoer, wordt verwacht, dat men zich aan de wettelijk vastgestelde regels houdt, tevens dient degene die voorop rijdt, er op te letten dat alle auto's bij elkaar blijven en/of elkaar volgen.  Dit is om 2 redenen en wel
a. Niet iedere ouder weet het veld te liggen v.d. tegenpartij;  
b. Het is een vereiste van de verzekering v.d. KNVB. 
 
Laat hier het motto gelden:   SAMEN UIT, SAMEN THUIS !
 
Heeft u opmerkingen en/of suggesties,waardoor het één en ander nog beter zou kunnen verlopen, trek het jeugdbestuur dan even aan hun jasje; Zij zijn bereid te luisteren.
 
CONTRIBUTIES    2019  /  2020  :
 
( Leeftijd per 01.07. is bepalend voor de contributie )
 
Per half-jaar:         Automatisch:            Acceptgiro:
 
  4  t/m 12  jaar     €   22,50                  €   25,00
13  t/m 15  jaar     €   25,00                  €   27,50
16  t/m 18  jaar     €   32,50                  €   35,00
19  t/m  ouder       €   55,00                  €   57,50
35+ team-speler    €   30,00                  €   32,50
Iemand, die tijdens het seizoen wil stoppen, dient nog wel het gehele seizoen zijn contributie door te betalen.
 
Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden jaarlijks vóór 15 juni aan de leden-administrateur.
 
Donateur zijn van de club :         Per jaar          €      7,00
Steunend lid v.d. club :               Per 1/2 jaar   €       8,00 
Nieuw reclamebord:(bedrukken+bijdrage)         €  115,00
Jaarlijkse bijdrage reclamebord:                       €    70,00
Wedstrijdbal senioren:                                     €    60,00 
Nadere informatie bij de penningmeester.
In verband met nieuwe Europeesche regels met betrekking tot automatische incasso, zijn wij als club verplicht alle leden, die een machtiging hebben afgegeven aan onze vereniging, over het volgende te informeren:
* Sportclub "Roswinkel" heeft als incassant een ID-nummer: NL19ZZZ400454860000
* Het bankrekeningnummer is gewijzigd in IBAN-nummer: NL11RABO0317104497
* De bestaande machtigingen blijven geldig, echter zal elke machtiging die wij registreren een uniek nummer krijgen.
 
                                                                                                                         GEBRUIK  VERPLAATSBARE  DOELEN:
 
De KNVB stelt al vele jaren regels voor het gebruik van verplaatsbare doelen. De hoofdregel is, dat het gebruik van deze doelen is verboden, uitzondering zijn tijdelijke situaties en het pupillenvoetbal (7 tegen 7) waarbij dwars op het grote veld, pupillenvelden worden uitgezet. Deze doeltjes moeten na de wedstrijd worden verwijderd, aangezien ze een gevaar vormen voor het andere voetbal. De KNVB stelt een verankering van deze doelen verplicht !. De scheidsrechter dient er op toe te zien, dat de verankering is aangebracht. Verplaatsbare doelen worden ook gebruikt bij de training. De desbetreffende trainer(s) dien(t)en er op toe te zien, dat de verankering akkoord is. Zij zijn op dat  moment verantwoordelijk voor deze materie. Tijdens jeugdwedstrijden zijn de leiders verantwoordelijk. Na afloop van een jeugdwedstrijd, dienen de doelen naar het trainingsveld verplaatst te worden en op het tegelplateau neergezet te worden ! Buiten de training- en wedstrijdtijden, stelt het bestuur zich niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit verplaatsbare doelen. Derhalve is buiten de reguliere wedstrijd- en trainingstijden, ons sportcomplex verboden terrein. De toegangsborden, "Verboden Toegang" zeggen dan ook genoeg. Wij verzoeken de ouders van spelende  kinderen op ons sportcomplex, van bovenstaande goede notie te willen nemen.
 
Het  bestuur.