Rabo ClubSupport

RABO CLUBSUPPORT.
 
     Deelname Rabo ClubSupport 2020
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op Rabo ClubSupport van(uit) Rabobank Groep. De deelnemende vereniging of stichting aanvaardt de toepasselijkheid van de voorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan
 • Rabo ClubSupport staat open voor verenigingen en stichtingen.
 • Iedere deelnemende vereniging of stichting is klant van de Rabobank.
 • De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging/stichting dient een maatschappelijk, sportief, recreatief of cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefomgeving.
 • De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 • De vereniging/stichting moet zich aanmelden om deel te nemen aan Rabo ClubSupport en maakt bij aanmelding kenbaar wat haar bestedingsdoel is voor de bijdrage die ze van de Rabobank ontvangt.
 • De activiteiten sluiten aan bij de thema's: leefbaarheid / duurzaamheid / educatie / cultuur / sport.
 • Rabobank behoudt te allen tijde het recht om een vereniging/stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot Rabo ClubSupport en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging/stichting.
 • De vereniging of stichting krijgt binnen 2 weken na de inschrijving bericht of de vereniging of stichting is toegelaten dan wel uitgesloten van Rabo ClubSupport.
 • Over de reden van toelating/uitsluiting en de opzet van Rabo ClubSupport wordt niet gecorrespondeerd.
 • Rabo ClubSupport kan deelnemende verenigingen en stichtingen vragen belangeloos mee te werken aan een eventuele publiciteitscampagne rondom Rabo ClubSupport.
 • De vereniging/stichting is verplicht om de bijdrage van Rabo ClubSupport te besteden aan maatschappelijke doelen ter verbetering van de aspecten leefbaarheid, duurzaamheid, educatie, cultuur, sport & recreatie. Op verzoek van de bank moet de vereniging/stichting dit kunnen aantonen.
 • Rabobank levert geen bijdrage aan uitingen aangaande discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke andere grond dan ook. Tevens behoudt Rabobank te allen tijde het recht om te doen besluiten de vereniging/stichting geen bedrag uit te keren indien, naar oordeel van Rabobank, het bedrag bijdraagt aan activiteiten waarvan Rabobank in alle redelijkheid meent dat zij (direct of indirect) onethisch, discriminerend of anderszins strijdig met ons beleid of op welke andere grond dan ook strijdig zijn met wet of maatschappelijk geaccepteerde fatsoensnormen.
 • Het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de vereniging of stichting is afhankelijk van het aantal stemmen dat een vereniging of stichting krijgt en het beschikbaar coöperatief dividend van de lokale Rabobank.
 • Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen.
 • Leden vanaf 12 jaar mogen stemmen.
 • Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting mag worden uitgebracht.
 • Door het uitbrengen van een stem door een lid accepteert het betreffende lid dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader van Rabo ClubSupport worden gebruikt door Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van Rabo ClubSupport.
 • De lokale bank waar de vereniging/stichting heeft deelgenomen, zal de uitbetaling van een bijdrage vanuit Rabo ClubSupport doen.